miércoles, enero 25, 2006

IX. Proyecto

IX. PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL BULLYING

El proyecto de nuestra campaña que se presenta a continuación, pretende ser una propuesta para la Generalitat de Catalunya. Es decir, este proyecto se presentará a dicho organismo público con el fin que éste la lleve a cabo, bajo las pautas marcadas por nuestro equipo de trabajo.

Por este motivo, la lengua que utilizaremos será el catalán, lengua oficial en la enseñanza de la comunidad autónoma. De este modo, todos los documentos que creemos y pongamos en contacto con la Administración o con el público al que nos destinemos serán en catalán.

Además, de esta forma podremos recibir subvenciones a la hora de poner en práctica esta campaña, por diferentes motivos: primero por ser un proyecto educativo, con la finalidad de educar en un tema concreto relacionado con los valores morales de la sociedad y prevenir actos de violencia desde muy pequeños; en segundo lugar, porqué es una labor social, sin ningún tipo de finalidad de lucro; en tercer lugar, porque la educación de la población es responsabilidad primera de la Administración; y por ultimo, por ser un pequeño colectivo y no tener capital suficiente para desarrollar dicha campaña.

XERRADES PELS PARES I MARES

La nostra campanya educativa inclou tres sessions als pares dels alumnes en edat d’institut. Les sessions es realitzarien un cop al trimestre i tractarien el bullying des d’una vessant formativa de cara a l’educació dels pares davant els fills. Aquestes sessions serien portades a terme per especialistes en la matèria, com ara psicòlegs, professors, interessats i altres professionals com per exemple funcionaris o voluntaris de la Creu Roja que hagin rebut la formació adequada i necessària.

En una primera instància, es realitzaria una sessió més aviat introductòria sobre la problemàtica de la violència a les aules i per trencar una mica el gel o temor inicial; en segona instància, s’entraria de bo en el tema tot explicant les millors maneres per prevenir i fugir del maltractament; y a la última sessió se centraria encara més en un col·loqui entre pares i professionals per observar l’evolució de la seva educació front els seus fills i la conducta d’aquests. Val a dir que no només a aquesta última, sinó que a totes les sessions es procurarà i fomentarà un bon clima per part d’assolir màxima comoditat, interacció i participació entre els assistents.

Cada jornada formativa tindria una duració aproximada de dues a tres hores (amb les necessàries pauses per descansar) i el suport de material audiovisual com ara PowerPoint per facilitar l’explicació dels especialistes i el seguiment dels presents.


1) SESSIÓ INTRODUCTÒRIA
A l’inici del curs escolar es celebraria la primera reunió per tenir el primer contacte amb els pares dels alumnes i poder així observar una progressió en sessions posteriors. En aquest primer contacte, es buscaria principalment deixar clars una sèrie de conceptes bàsics sobre el bullying i donar la primera veu als pares perquè plantegin els seus dubtes o experiències personals (en el cas de ja sentir-se a gust per fer-ho).

Pel que fa als aspectes bàsics de la temàtica del maltractament entre iguals, s’explicaria amb profunditat als pares:
- Què és el bullying?
- Trets definitoris y tipus de bullying
- Diferenciar el bullying de les “tradicionals” i
normals controvèrsies de la convivència diària;
acabar amb el mite de “Sempre ha existit”, “Són coses de nens”, perquè en realitat el maltractament escolar va més enllà.
- Informar sobre els possibles perfils generals dels adolescents maltractats i maltractadors.
- Conseqüències del bullying
- Aclarir als pares que la única manera de combatre el maltractament és la cooperació entre tots els implicats: mestres, pares, alumnes.
- I fent saber subtilment (ja que hi ha pares que no s’ho poden empassar molt bé) que acompanyar els fills i filles en el seu procés de creixement és responsabilitat dels mateixos, dels pares.

D’altra banda i com ja s’ha exposat, es fomentaria la participació dels assistents: fent preguntes, animant a col·laborar, posant-li’s en situacions comprometedores i demanant-li’s la una actuació per combatre-la, exposant temes de debat, etc.


2) SESSIÓ DE DESENVOLUPAMENT
Un cop els convidats coneixen què és, quines conseqüències pot comportar i la magnitud social del bullying, a la segona sessió es dóna pas a ensenyar les conductes més favorables y beneficioses dels pares front els fills. L’objectiu d’aquestes mesures és, d’una banda, que els nens puguin fugir de qualsevol rol de maltractament per l’educació rebuda; i de l’altra, en el cas que aquest rol es donés, que el nen tingui plena confiança per parlar i tractar amb els pares del fet i que aquests hagin desenvolupats les habilitats i destreses necessàries per valorar la situació donada.

Els consells que els professionals recomanarien als pares són aquests:
a) Transferir models positius als fills, és a dir, des de mantenir unes bones relacions familiars i resoldre amicalment els conflictes a no acceptar la violència.
b) Educació en mitjans: formar als nens socialitzats en el món visual a com utilitzar els videojocs i els mitjans, especialment la televisió. Així el nen sabrà què ha de veure i ser crític. Una tècnica adient és mirar la tele amb ells.
c) Parlar cada dia amb els fills: escoltar les seves
opinions, estar sempre al seu costant, recolzant-lo,
ajudar-lo a trobar solucions als seus problemes,
no permetre que provoqui els altres, ajudar-lo a
aprendre a reflexionar. Per tant, ensenyant-li que la primera defensa contra la intimidació és l'autoconfiança.
d) Implicar-se en la seva educació escolar: mantenir contactes regulars amb l'escola i no contradir els mestres davant els fills.
e) Educar en valors de respecte i tolerància.
f) Definir i complir unes normes clares i consistents: explicar què està permès i què no ho està, donant els arguments que calgui.
g) Donar-li oportunitats de construir amistat: preguntar-li com el tracten els seus amics i companys de classe, interessar-se per conèixer-los i convidar-los a casa.
h) Engrescar-lo en alguna afició: implicar-lo en activitats i facilitar-li materials i oportunitats per fer activitats en grup.
i) Si creuen que els seus fills poden estar sofrint assetjament escolar és necessari que prendre mesures: parlar amb ell, amb l’escola, amb especialistes.
j) Estar atents al comportament i signes externs del fill: si canvia el caràcter, les actituds, els hàbits; si té somatitzacions (quan fan veure que es troben malament per no anar a classe); si te alteracions de la gana, etc.

3) SESSIÓ DE CLOENDA I CONCLUSIÓ
A l’últim semestre del curs, la sessió de cloenda seria més pràctica i reflexiva. Durant la jornada els professionals preguntarien als pares assistents diversos aspectes:
- Millora o no general de la relació pares-fills amb les tècniques de comunicació i expressió apresses.
- Creixement o no de la confiança, amistat i franquesa de la relació pares-fills.
- Si la conducta dels seus fills ha estat receptiva a la “nova” comunicació familiar.
- Observació o no de patrons de conductes del bullying en els seus fills. En cas afirmatiu: què han fet, com han afrontat el problema, com està la situació actual, si penses que ho han fet bé, què millorarien, algun tipus de conseqüència.
- Col·loqui de temes actuals i d’experiències pròpies i/o properes per debatre.

CURSOS PER A PROFESSORS

De la mateixa manera que s’han de preparar als pares i als alumnes per prevenir i fer front al fet del bullying, també els professors han de tenir totes les eines disponibles per crear unes classes a l’escola sense bullying, y també per saber com actuar davant d’un cas d’aquesta mena. Els professors són el contacte que tenen els nens amb el món adult a les aules i són qui, amb l’ajuda dels pares, a més de coneixement han d’ensenyar als nens uns valors morals. Però perqué els professors puguin dur a terme la seva tasca han de tenir el màxim de coneixement sobre el que es poden trobar a les aules.

Un dels punts forts de la nostra campanya consisteix en tractar de donar tota la informació que els hi calen als professors, perque siguin ells els que interactuin amb els nens i intentin implantar aules sense bullying a les escoles.

La manera de donar informació als professors serà de la següent manera:
Es realitzaran un cursos a les mateixes escoles per part de professionals experts en el tema del bullying, seran cursos promocionats per la Generalitat. Seran com una mena de reciclatge per als profesors i serà obligatoria la seva realització. Els professionals que imparteixin els cursos seran pagats per la Generalitat i hauran de ser educadors, psicòlegs o psicopedagogs, experts en el bullying, la violència en les aules o els maltractaments entre iguals.

Aquests cursos tindran una durada d’un any amb una classe de dues hores a la setmana, per tant els cursos suposaran 24 hores al trimestre i un total de 72 hores. S’impartiran als professors de primària i secundària, sent opcional per als professors de prescolar i batxillerat, durant un curs acadèmic. Aquests cursos, segons el seu pla d’actuació, es dividiran en tres etapes:
- 1ª Etapa: durarà des de septembre fins a desembre del curs acadèmic, corresponent al primer trimestre del curs escolar. En aquesta etapa s’intentarà donar als professors tota la informació que hi ha sobre el fenòmen del bullying, el que es pretén es convertir els professors en experts en la matèria.

S’utilitzarà com a material per a les classes els diferents informes que s’han dut a terme perquè els professors els llegeixin com a elements complementaris. Els temes que es tractaran en aquesta fase, i de manera expositiva són:
· Definició de bullying
· Influència en l’adolescència
· Casos de maltractament entre iguals
· Perfil de la víctima de bullying
· Perfil de bully (acosador)

- 2ª Etapa: correspondrà al segon trimestre del curs escolar, és a dir, des de gener fins a març. En aquesta fase del curs, la temàtica se centrarà en la prevenció del bullying, els elements que han de tenir en compte els professors per evitar que a les seves classes es donin succesos de bullying. Alguns dels exercicis pràctics que es faran durant aquesta etapa del curs són:
· Anàlisi pràctic i teòric de les diferents campanyes que s’han dut a terme, tant a nivell nacional com a nivell internacional.
· Es donaran les bases sobre els temes a tractar durant les classes de tutoria o ètica amb els alumnes.
· Simulació de com s’hauria d’abordar el tema del bullying en una classe de tutoria o ètica. (Es recrearà amb els professors i els experts com s’hauria de realitzar una classe on es tractés el tem

- 3ª Etapa: durarà des de l’abril fins al juny, període corresponent al tercer trimestre escolar. Aquesta fase serà la part més pràctica de tot el curs, suposarà per a els experts la comprobació de que tots els coneixments proporcionats durant tot l’any s’hagin assolit per els professors de manera adecuada.

Per tal de saber si els professors han entés tot el que s’ha dit a les classes, hauran d’explicar un per un tot el que han aplicat a les seves classes i com els seus alumnes han respost. Ademés, durant aquesta etapa i durant les altres dues, els professors que vegin que hi ha bullying a les seves aules poden demanar ajut als experts en tot moment per tal de resoldre-ho.

Un cop realitzat el curs, els professors haurien adquirit un gran coneixement sobre el fenòmen dels maltractaments entre iguals a les escoles i podrien reconeixer en tot moment un cas de bullying i sabrien com actuar. També haurien adquirit les eines i els mecanismes necessaris perquè es pogués evitar el bullying, i creessin aules sense maltractaments ni violència.

Per últim, cal destacar que una altra manera de dotar als professors de tots aquests coneixements podria ser aplicant una assignatura obligatòria a la carrera de magisteri, d’aquesta manera els professors estarien preparats davant de tot allò que es poden trobar a les aules.

CLASSES DE TUTORIES PELS NENS

Un cop tinguéssim als professors d’instituts i escoles formats, el millor seria traspassar aquests coneixements als nens. Els més joves, des de petits i a l’adolescència, moment en que es comencen a enllaçar tots els interrogants que queden pendents, han de tenir coneixement de la realitat que conviu amb ells dia a dia, al centre d’estudis.

A partir dels alumnes d’ESO, durant cada curs al llarg de tot l’ensenyament secundari, s’hauria de dedicar com a mínim una hora a la setmana a fer prendre consciència i reflexionar sobre el tema de la violència a les aules als adolescents. En aquestes classes seria el mateix tutor, a l’hora destinada a tutoria, per exemple, el que faria unes activitats didàctiques pels nens per tal d’aconseguir els nostres objectius.

Els mateixos especialistes que formarien als docents facilitarien les eines necessàries als professors per tal que aquests poguessin posar en pràctica amb els alumnes tots els coneixements.
Es tractaria d’una formació continuada als alumnes, per tant, s’hauria d’introduir el tema de manera progressiva i no sobtada. Poc a poc, s’hauria d’aconseguir una major implicació dels nens en el tema del bullying.

A continuació proposem una sèrie d’activitats didàctiques per tal de donar a conèixer el fenomen del bullying i fer reflexionar i participar als nens en exercicis, debats...

Seguint com a model un treball fet fins aleshores i que es creu que es eficaç, els professors haurien de crear un webquest per tal de fer participar als alumnes. En aquest webquest, semblant a un weblog, el professor penjaria tot un seguit de pautes per tal d’orientar als alumnes, la metodologia de treball del web seria:

- El primer de tot, s’hauria de fer un primer contacte amb el tema, per veure el coneixement d’aquest que té l’alumne. A partir d’aquí es formarien grups de 3 o 4 persones per tal d’incidir en la intervenció a classe i la discussió.
- A partir d’una noticia apareguda en un mitjà de comunicació els últims mesos, els alumnes haurien de contestar un breu qüestionari, per tal de que reflexionessin i pensessin si el que descriu la noticia es lícit o no.
- Posteriorment, i després d’analitzar les respostes dels alumnes, els professors penjarien per la següent sessió un seguit de pautes explicatives sobre què és el bullying. I es farien debats a classe per tal de que quedés clar tot lo relatiu al tema i que no es creessin confusions ni es malentengués res.

Fins aquest moment, els alumnes ja haurien de tenir tots els coneixements necessaris sobre el bullying, i a partir d’aquí cada setmana els alumnes haurien d’analitzar una noticia per generar un petit debat a mode d’introducció de la sessió. La finalitat d’aquest treball d’anàlisi es fer veure als alumnes que el maltractament entre iguals no té límits i pot acabar en històries tràgiques. Arribat aquest punt seria el moment de repartir els tríptics realitzats.

Així doncs, a cada sessió es proposarien tot un seguit d’activitats que seguirien al mateixa pauta: primer, fer reflexionar als nens amb el material mostrat; segon, fer-lis entrar en debat; tot això amb la finalitat de prevenir el maltractament entre iguals.

Alguns dels exercicis que es podrien fer seria: fer un visionari de vídeos, per exemple, es podria recórrer al nostre spot publicitari o altres fets per les associacions estrangeres com Friends o internacionals com UNICEF, o també parts de series amb escenes de violència a les aules. I a partir dels fets vistos als vídeos fer-los debatre, inclòs es podria fer als alumnes que creessin els seu propi spot publicitari de prevenció del bullying.

Un cop els professors veiessin que els alumnes estan cansats de tractar aquest tema, en cas de que fos molt repetitiu o estiguessin agobiats, es podrien fer petites pauses d’un parell de setmanes per reprendre el tema, però amb sessions més curtes i amb més intervenció per part de l’alumna

Arribat aquest punt i després d’uns mesos de treball amb els alumnes, els professors haurien de ser capaç de veure si:
- existeixen problemes d’assetjament escolar a les seves aules
- els nens no són capaços de confessar-se, ja sigui com assetjadors o assetjats
- els alumnes necessiten ajuda externa per superar els conflictes
- necessiten tractament psicològic, sense importar si és víctima o assetjador

Llavors acabaria la nostra labor com a prevenció del bullying i faria falta una tasca social com a actuació i disminució de l’assetjament escolar. Cal dir, que aquestes sessions informatives i preventives es farien al llarg de tot el curs, ja que mai està de més intentar prevenir la violència.


MATERIAL PER REPARTIR ENTRE ELS ALUMNES

El tríptic i els pòsters tindràn un clar públic objectiu, els joves. Perquè el problema realment els afecta a ells i l’han de conèixer per poder fer-li front en cas d’ésser afectat.

El tríptic: Mira’t al mirall
Per això, el tríptic comença pel més important, introduir el tema del que es vol informar. Definint que és el bullying i intentant trencant els tòpics d’aquest fenomen els joves ja es poden sentir motivats a seguir llegint el tríptic encara que sigui per curiositat. Un cop ja està assolit aquest coneixement de la situació poden fer un test amb unes preguntes breus i molt senzilles per a que ells mateixos detectin si alguna vegada han patit alguna de les situacions esmenades, si la ha provocat o la ha presenciat. Realment pot ser de molta utilitat posar a la disposició dels joves un test d’aquests tipus en que només ells coneixen les respostes i que els pot obrir els ulls davant un problema social com és el bullying.

Com ja hem dit aquest tríptic estarà dirigit tant a les víctimes com als agressors, per tant, amb els lemes No ho facis, No et deixis donem un parell de definicions per a que tots coneixin els seus drets i les seves obligacions, sense donant ordres però si fent-li’s veure el bon camí. I per acabar de ser complet aquest tríptic informatiu sobre el bullying tindrà les adreces electròniques i els telèfons de contacte de les associacions catalanes que poden atendre dubtes i sol·licituds d’ajuda.

El cartell: Mira’t al mirall
En quan al pòster, hem decidit que ha de contenir el mínim de text, just el que transmeti el missatge que volem enviar i una imatge impactant però que no es tracti de la típica imatge d’una baralla o un nen aïllat al pati de l’escola. Per tant, la imatge triada i l’eslògan de la campanya tenen molta relació.

L’eslògan de la campanya, que apareixerà tant al pòster com al tríptic, és Mira’t al mirall. Perquè aquesta frase? Doncs perquè el que els volem fer arribar als joves es que ningú es millor o pitjor que un altre pel fet de ser diferent a ell, de tenir característiques físiques o psíquiques diferent, i per tant no s’ha de discriminar o maltractar a ningú per aquest fet. De fet, al aquest missatge: Mira’t al mirall. Ningú és superior a tu, ningú es inferior a tu, queda molt clar i pensem que pot ser una frase que els pot impactar, i si més no, fer reflexionar. És per això que la imatge és la d’un jove d’uns 13 anys mirant-se al mirall. Una imatge simple però que alhora pot dir moltes coses.